Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Pogosto zastavljena vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Tu je seznam pogostih vprašanj in odgovorov o priznanju SELFIE digitalna šola in sorodnih temah.

Pilotne šole začnejo svojo pot z registracijo na www.awards4SELFIE.eu in izvedeno samooceno celotne šole z orodjem SELFIE Evropske komisije. Sodelujoče šole bodo prejele ustrezno podporo in vire za pripravo in izvajanje celotnega razvojnega načrta šole. Šole bodo povabljene k izmenjavi dokazov o dobri praksi. Ko bodo pripravljene, se šole lahko prijavijo za priznanje po shemi »SELFIE Digital Schools Awards« (SEFIE Priznanje Digitalna šola). Postopek dodelitve poteka po fazah in naj bi bil končan predvidoma do decembra 2021.

Program SELFIE Digital Schools Awards trenutno poteka v 75 šolah v petih državah in poteka po vabilu. Če bo uspešen, je ambicija razširiti program na vse šole v Evropi.

Sodelovanje v programu prinaša številne prednosti: storitve in dostop do podporne mreže na področju digitalnega izobraževanja; priročnik za razvoj digitalne strategije posamezne šole; povezave do drugih šolam v Sloveniji in v Evropi ter prepoznavnost preko evropskega priznanja.

Šole, ki se prijavijo v Program SELFIE Digital Schools Awards, bodo imele možnost pridobiti:

  • oceno na področju vključevanja digitalne tehnologije v poučevanje, učenje in preverjanje
  • priznanje za svoje dosežke na podlagi transparentnih merili
  • praktično podporo in usposabljanje za izboljšanje uporabe digitalne tehnologije.

Glavni cilj programa je graditi na že pomembnem napredku šol pri digitalnem učenju in poučevanju ter jih spodbuditi, da si prizadevajo za nadaljnji napredek in izboljšanje. Program si prizadeva tudi k dvigu prepoznavnosti digitalnih izobraževalnih praks v šolah ter dosežkov šol in učiteljev.

Ambicija je, da bi se v prvem letu prijavilo vsaj 75 šol iz petih držav - Irske, Litve, Škotske, Srbije in Slovenije.

Partnerji v projektu A-SELFIE so se vsaj za dve leti zavezali k sodelovanju v programu, nato pa bodo raziskali, kako ga je mogoče razširiti na več šol po Evropi. Druga dolgoročna ambicija pa je, da se priznanje SELFIE Digital Schools Awards šteje za digitalni ekvivalent podobnega programa Zelene šole ali Eko šole, ki je že dolga uspešen z vidika trajnosti okolja.

Industrijski partnerji, ki jih vodi HP, so zavezani podpori priznanja Digital Schools Awards in se že dolgo zavzemajo za podporo izobraževanju na svetovni ravni. Zavedajo se pomembnosti sodobnega učnega okolja, ki bo otroke pripravilo na prihodnost, in pomembnost vlaganja v izobraževanje tudi za podporo gospodarski rasti. Priznanje SELFIE Digital Schools Awards temelji na uspešnem programu v Veliki Britaniji in na Irskem in je lahko močan dejavnik pri navdihovanju večjega števila šol in opolnomočenju mladih s pomočjo digitalne tehnologije.

Priznanje Digital Schools Awards so del HP-jeve globalne zavezanosti trajnostnemu razvoju, da bo do leta 2025 100-milijonom ljudi omogočila boljše rezultate učenja.

Šola se bo registrirala oziroma prijavila za priznanje, opravila samooceno z orodjem SELFIE, naložila dokaze glede na obvezne in neobvezne pogoje oziroma merila za oddajo in podala zahtevo za potrditev.

Da. Šole bodo izbrane na podlagi zanimanja za uporabo orodja SELFIE Evropske komisije za samoocenjevanje.

Šole se spodbuja, naj predložijo dokaze, ki so izbirani, reprezentativni in značilni za najboljše prakse na šoli. Za vsako merilo je na voljo predlagan niz dokazov kot vodnik.

Da. Če šole izvajajo dejavnosti tudi na področju neobveznih meril, na primer za Preverjanje in ocenjevanje, naj predložijo tudi dokaze.

Časovni okvir bo odvisen od razpoložljivosti »ocenjevalca« in šole, v idealnem primeru pa od 10 dni do največ 3-4 tedne.

Če šola ni na voljo, se dogovori nadomestni datum. Če »ocenjevalec« ni na voljo, je možna dodelitev drugega ali urediti nadomestni datum.

Ocenjevalci so izkušeni in morajo biti na voljo evidence o certificiranju za šole.

»Ocenjevalec« priporoči usmerjevalni skupini programa, da podeli priznanje. Usmerjevalno skupino programov sestavljajo predstavniki programskih partnerjev, vključno z vlado, industrijo in izobraževanjem.

Šola lahko zaprosi za pregled pri koordinatorju države programa. V večini primerov razprava med ocenjevalcem in šolo reši vsa nesoglasja. Šolska odgovornost je zagotoviti, da se predloži dovolj dokazov, ki dokazujejo, da je skladna z izjavami iz meril za dodelitev.

Ocenjevalci bi se morali prepričati, da so dokazi šole reprezentativni. Uspešne šole so tiste, pri katerih je potrjevalec prepričan, da je pri učencih, ki se gibljejo od predmeta do predmeta, njihova splošna izkušnja ena od digitalno izboljšanega poučevanja in učenja, čeprav nekateri razredi morda ne ponujajo digitalno bogatih izkušenj.

Širokopasovna povezava je zelo pomembna za šole, vendar zagotavljanje širokopasovnih povezav ne poteka v okviru tega programa. Dejavnosti projekta A-SELFIE SELFIE Digital Schools Awards so namenjene podpori šolam, da kar najbolje izkoristijo viri, ki jih imajo na voljo.

The programme partners are committed to the programme for two years after which time they will explore how it can be brought to more schools across Europe. Another long-term ambition would be for Digital Schools Awards to come to be seen as the digital equivalent to the Green Schools or Eco Schools programme which has been so successful in terms of environmental sustainability.

The technology industry, led by HP are committed to supporting the Digital Schools Awards and have a long held, strong commitment to supporting education globally. They recognise the importance of a modern learning environment which will prepare children for the future and the importance of investing in education to support economic growth. The Digital Schools Awards European pilot initiative builds on the successful programme in the UK and Ireland and has the potential to be a powerful driver in inspiring greater numbers of schools and empowering young people through use of digital technology.

The Digital Schools Awards is part of HP’s global sustainability commitment to helping enable better learning outcomes for 100 million people by 2025.

Clearly broadband is an important issue for schools, however broadband provision is not within the scope of this programme. Digital Schools Awards is all about helping schools to make the best possible use of the resources they have at their disposal.

Back To Top